- Psykolog hos Acindria.

Publiceret: 27-10-2021

Hvad er stress?

De to stressformer

Kortvarig stress

Der skelnes mellem kortvarig og langvarig stress. Kortvarig stress kan opleves i forbindelse med afgrænsede belastninger over kortere tid, herunder en fremlæggelse, en eksamen eller en jobsamtale. Kortvarig stress er ikke skadeligt. Det medfører tværtimod, at vores ressourcer anvendes så optimalt som muligt, således at vi kan håndtere og overkomme belastningen. Når belastningen er overstået, vil du opleve ro igen.

Langvarig stress

Langvarig stress udvikles derimod, når vi udsættes for belastninger, der varer ved i længere tid og oplever, at de krav, der er til os, ikke kan imødekommes med de ressourcer, vi har til rådighed. Det er således ikke nødvendigvis en forudsætning at have travlt for at udvikle stress.

Symptomer på stress

Ved langvarig stress kan man udvikle en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer.

De fysiske symptomer omfatter bl.a.:

* Hurtig og kraftig hjertebanken
* Hyperventilation
* Svimmelhed
* Anspændthed
* Muskelspændinger
* Hovedpine

* Indre uro
* Rysten på hænderne
* Søvnproblemer
* Kvalme
* Ændret appetit
* Svedeture

De psykiske symptomer omfatter bl.a.:

* Udmattelse
* Træthed
* Nedtrykthed
* Grådlabilitet

* Selvkritiske tanker
* Koncentrationsbesvær
* Hukommelsesbesvær

De adfærdsmæssige symptomer omfatter bl.a.:

* Rastløshed
* Ubeslutsomhed
* Nedsat præstationsevne

* Kort lunte
* Social tilbagetrækning

Sygemeldt med stress

Hvis du har været sygemeldt med stress, er det hensigtsmæssigt at vende tilbage til dit arbejde gradvist, således at du i genopstarten har korte dage med få opgaver, hvorefter timetallet og opgavemængden gradvist øges, i takt med at du oplever bedring. Det er vigtigt, at opgavemængden tilpasses den reducerede arbejdstid.

I starten anbefales det, at du varetager rutineprægede og forudsigelige opgaver, hvorefter du på sigt begynder at varetage mere komplekse opgaver uden tempokrav, og først på længere sigt begynder at varetage opgaver, der kræver meget koncentration, samarbejde med andre og korte deadlines.

Det helt naturligt, at du fortsat oplever symptomer på stress i din genopstart. Hvis der bliver taget hensyn til dine symptomer og dine behov for genopstarten, vil de krav, der er til dig, ikke overstige dine ressourcer, og du vil gradvist opleve bedring.

Det er bl.a. vigtigt at tage hensyn til symptomer som søvnproblemer, træthed og kognitive symptomer (udfordringer med koncentration, opmærksomhed og hukommelse). Disse symptomer medfører, at du ikke vil være i stand til at varetage samme opgaver i lige så lang tid. Hvis du i genopstarten alligevel forsøger at gøre det, du kunne før din sygemelding, kan du komme til at overbelaste dig selv og derfor opleve symptomforværring.

Råd til håndtering af langvarig stress

Undgå stimulanser, da disse kan forværre stresssymptomer og have en negativ indvirkning på din søvn.

Reflektér over hvilke faktorer, der var med til at udløse belastningsreaktionen, og ydermere hvorledes du kan undgå, at disse faktorer kommer til at påvirke din trivsel fremadrettet. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt at tale med din leder, hvis der er nogle rammer på din arbejdsplads, der ikke fungerer optimalt (f.eks. for få hænder til opgaverne el. dårligt arbejdsmiljø).

Stress udvikles, som omtalt, pga. overbelastning igennem længere tid. Det er derfor vigtigt at genoprette balancen mellem krav og ressourcer ved at prioritere nærende aktiviteter og nedprioritere drænene aktiviteter i en periode. Mange, der oplever stress, kommer til at nedprioritere nærende aktiviteter, der giver glæde og energi, da de føler, at der ikke er tid eller overskud hertil. I en periode med stress er det dog også vigtigt at prioritere egenomsorg (søvn, hvile, pauser, spise tilstrækkeligt) og nærende aktiviteter generelt, da disse er centrale for at genoprette balancen mellem krav og ressourcer.


Kilder:

Følgende kilder er blevet brugt til udarbejdelsen af denne artikel.


Hjemmesider:

Arbejdsmedicin Regionshospitalet Herning (2019). Efter stress? Om at komme tilbage på arbejde efter stress.
Lokaliseret den 26. oktober 2021 på:
https://www.vest.rm.dk/globalassets/allepatientinformationer/hev/afdelinger/arbejdsmedicin/tilbage-til-arbejde-efter-stress/print-vores-gronne-pjece/efter-stress_august2019.pdf

Psykiatrifonden. Stress. Lokaliseret den 25. oktober 2021 på:
https://psykiatrifonden.dk/viden/temaer/stress

Sundhedsstyrelsen (2007). Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det.
Lokaliseret den 25. oktober 2021 på:
https://www.sst.dk/~/media/1F3440D9D44E4FD09A0CBC7D602E5FA6.ashx

Sølvstein, B. (2018). Hvad er stress? Lokaliseret den 25. oktober 2021 på:
https://altompsykologi.dk/2017/06/hvad-er-stress/

Symbol som tager dig til booking sidenTil Top symbol