Om Acindria

kernefortælling

Vi ved, at stress, angst og depression årligt sender tusindvis af unge og voksne ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet med alvorlige konsekvenser for den enkelte og for samfundet.

Dertil kommer,
at vi oplever et pres på arbejdsmarkedet for at præstere, samtidig med at den enkelte skal balancere privatliv og arbejdsliv. Dette skaber udfordringer, og vi ser, at stadigt flere bliver klemt i presset mellem arbejds- og privatliv.

Acindria er et veletableret psykologhus, som har eksisteret i Aarhus gennem mange år. Vi har det seneste år gennemgået en massiv transformation. I januar 2021 startede vi en spændende vækst- og udviklingsrejse med omfattende organisationsændringer på alle niveauer. Vi arbejder tæt sammen i alle led med en fælles ambition om at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser for psykologer.

Acindria tænker psykologhus på en helt ny måde. Vi sikrer et fagligt og socialt fællesskab, hvor der er plads til at vi er forskellige og hvor vi har dialogen i centrum for vores samarbejde. Vi har en bred palette af kompetencer, og derfor kan vi være nytænkende og skabe innovative koncepter og produkter, når vi oplever et konkret behov. Vi har fokus på psykologernes faglige udvikling og tilbyder såvel vores autoriserede psykologer som vores psykologer, som er under autorisationsforløb, løbende opkvalificering.

Det betyder dog ikke, at vi slipper alt det gamle. Acindrias høje faglighed og erfaring, der går mere end 25 år tilbage, er bærende elementer i det ny Acindria. Vi arbejder evidensbaseret og anvender empirisk underbyggede metoder, hvor vi integrerer forskning med erfaring og psykologisk ekspertise. Vi har også bevaret delfinerne i vores logo. Acindrias logo symboliserer vores værdier og vores måde at arbejde med mennesker på; gennem tydelig kommunikation og med empati.

vores mission

Hos Acindria er det vores mission at skabe vedvarende trivsel og varige forandringer på individ- og organisationsniveau. Vi hjælper menneske videre i livet til gavn for den enkelte, dennes familie og arbejdsmarkedet, og dermed løfter vi et samfunds- og sundhedsmæssigt ansvar.

vores værdier

I alt hvad vi gør, arbejder vi ud fra vores 3 kerneværdier:

professionalitet

Faglighed og kvalitet i front

Vi tror på, at en sund og bæredygtig virksomhed imødekommer det menneskelige og det forretningsmæssige. Vi arbejder professionelt og evidensbaseret, og sikrer kontinuerligt vores faglige kvalitet gennem løbende supervision og sparring.

Acindria fungerer (som ét af de eneste huse i Danmark) som et samlet hus, hvor vi har fastansatte psykologer. På den måde kan vi sikre kvaliteten af vores arbejde gennem løbende sparring og supervision. Dette gælder også når vi ansætter nyuddannede psykologer, hvor vi tilbyder faglig sparring og erfaringsmæssig udvikling og opkvalificering.

forskellighed

Vi møder alle mennesker i øjenhøjde og med respekt

Ethvert godt samarbejde med en psykolog starter med et godt match. Hos Acindria har vi en række dygtige psykologer, som repræsenterer forskellighed både i
faglighed og i person. Vi vægter det gode match, hvor vores klienter føler sig trygge og imødekommet, samtidig med at den enkelte psykolog leverer et højt fagligt niveau i forhold til den eksakte problemstilling. Vores psykologer skaber et trygt og
ikke-dømmende rum, hvor dialogen er bærende for samarbejdet.
Vi byder forskellighed velkommen og møder det enkelte menneske i øjenhøjde og med respekt. Forskellighed skaber udvikling. Vi ser dig! og tager ikke patent på virkeligheden, men møder alle klienter med respekt for deres oplevede virkelighed. Vi er af den overbevisning, at vores klienter er ekspert på egen situation.

nærvær

Er grundstenen for samarbejdet

Vi er nærværende og tillidsskabende og har en omsorgsfuld tilgang til klienter, kunder og samarbejdspartnere.

Vi ved at tillid og tryghed er forudsætningen for forandring. Vi anstrenger os hver dag for at skabe netop tillid og tryghed, når vores klienter vælger at lægge deres livsmæssige udfordringer i vores hænder. Vores psykologer skaber en støttende atmosfære, der danner rammen om en ligeværdig samtale, hvor den enkelte klient får rum til at udforske de problemstillinger, som vedkommende står i. Vi har klientens behov og nærværet i fokus og vi tager ansvar for og hånd om den enkelte.


vores vision

Vores vision er at skabe balance på alle niveauer for både private og organisationer. Det kan vi i kraft af, at vi er et af landets førende psykologhuse.

Privatlivspolitik

Dataansvar og Privatlivspolitik - vi tager din databeskyttelse alvorlig!

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er, for at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med behandlingsmæssige formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker for eksempel:

- I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.
- Når samarbejdspartnere kontakter os, fx med henblik på booking af foredrag, køb af ydelser, som fx organisations- og personaleudvikling mv.
- Opfyldelse af lovkrav, fx i forbindelse med fakturering

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller læge, sker det med dit samtykke. Hvis vi videregiver oplysninger om dig til andre, fx en myndighed eller læge, sker det ligeledes med dit samtykke. Vi oplyser dig forinden om formålet med en sådan udveksling af data.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger aldrig flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som lå til grund for vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Det betyder for dig som klient, at vi opbevarer din journal i fem år efter din sidste behandling, og at journalen derefter slettes. Dette er et lovgivningskrav jf. Psykologloven for autoriserede psykologer.

Sikkerhed og rettigheder
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig hurtigst muligt herom. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, samt dem, vi har indhentet om dig fra andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse hurtigst muligt.

Acindria er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontaktperson:
Tinna Stengaard
CVR: 30593669

+45 3060 3309



Information om klienters mulighed for at indberette utilsigtede hændelser

Som sundhedspersoner har vi hos Acindria pligt til at indberette utilsigtede hændelser. Alle kan blive involveret i en utilsigtet hændelse. Formålet med rapportering af utilsigtede hændelser er forbedring af patientsikkerheden. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr, faldhændelser med og uden skade til følge, ID forveksling eller tab af information. Oplever du en utilsigtet hændelse i klinikken, har du mulighed for at indberette denne til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Link til formularen kan findes her:
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/