Privatlivspolitik hos Acindria

Dataansvar og privatlivspolitik - vi tager din databeskyttelse alvorligt.


Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er, for at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål.


Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med behandlingsmæssige formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker for eksempel:

* I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.

* Når samarbejdspartnere kontakter os, fx med henblik på booking af foredrag, køb af ydelser, som fx organisations- og personaleudvikling mv.

* Opfyldelse af lovkrav, fx i forbindelse med fakturering.

Når vi beder dig stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data. vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller læge, sker det med dit samtykke. hvis vi videregiver oplysninger om dig til andre, fx en myndighed eller læge, sker det med dit samtykke. Vi oplyser dig forinden om formålet med sådan udveksling af data.

Vi behandler kun relevante persondata.


Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger aldrig flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som lå grund for vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Det betyder for dig som klient, at vi opbevarer din journal i fem år efter din sidste behandling, og at journalen derefter slettes. Dette er et lovgivningskrav jf. Psykologloven for autoriserede psykologer.

Sikkerhed og rettigheder.


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig hurtigst muligt herom.

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os og dem, vi har indhentet om dig fra andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse hurtigst mulig.

Acindria er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Billede af dataansvarlig

Dataansvarlig:
Senior Projektleder Tinna Stengaard

Telefon symbol

+45 30 60 33 09

Symbol som tager dig til booking sidenTil Top symbol